Dyrektor Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im Marii Skłodowskiej – Curie w Święciechowie  ogłasza nabór na stanowisko sprzątaczki.

 

1. Przedmiot naboru:

·         Stanowisko: sprzątaczka;

·         Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół w Święciechowie;

·         Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę;

·         Wymiar czasu pracy: 40godzin tygodniowo  - 1 etat;

2. Wymagania podstawowe:

·         wykształcenie co najmniej zawodowe

·         zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na w/w stanowisku

3. Wymagania dodatkowe:

·         wykonanie niezbędnych badań lekarskich;

·         przestrzeganie podstawowych zasad moralnych;

·         umiejętność podejmowania decyzji;

·         umiejętność nawiązywania dobrych  relacji z dziećmi i dorosłymi pracownikami szkoły;

·         poczucie odpowiedzialności

·         wysoka kultura osobista

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

·         zamiatanie, odkurzanie  i zmywanie podłóg sal lekcyjnych  i innych pomieszczeń szkolnych;

·         ścieranie kurzu (na sucho i mokro) ze sprzętu, mebli; zabawek, pomocy dydaktycznych, parapetów, półek, szafek;

·         mycie luster, glazury, umywalek, toalet;

·         dystrybucja ręczników jednorazowych, mydła, papieru toaletowego;

·         mycie okien, drzwi, lamperii, listew, parapetów, glazury;

·         przygotowanie do prania firanek;

·         mycie lamp oświetleniowych; 

·         trzepanie dywanów, czyszczenie wykładzin;

·         sprzątanie po naprawach i remontach. 

5.   Przestrzeganie BHP:

·         odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do utrzymania czystości;

·         zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu;

·         umiejętne  posługiwanie  się  sprzętem  mechanicznym  i  elektrycznym  zgodnie 

z  instrukcją  użytkowania;

·         używanie  odzieży  ochronnej  zgodnie  z  jej  przeznaczeniem;

·         wykonywanie badań profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

 

   6. Gospodarka materiałowa :

 • odpowiedzialność za pobrane przedmioty i środki do utrzymania czystości;
 • odpowiedzialność za sprzęt sprzątający , znajomość stanu posiadania;
 • zabezpieczenie przed kradzieżą sprzętu, rzeczy i przedmiotów znajdujących się w pomieszczeniach;
 • dbałość o powierzony sprzęt, rośliny;
 • gospodarne używanie sprzętu i środków do sprzątania.

 7. Sprawy ogólne :

 • dbałość o estetyczny wygląd;
 • odpowiedzialność za powierzone klucze;
 • pełnienie dyżurów w przypadku organizowania przez szkołę uroczystości, imprez, akcji itp.;
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora szkoły.

 

8. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV)
 • list motywacyjny
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia ( kopie lub odpis)
 • inne dodatkowe kserokopie dokumentów  poświadczających posiadane kwalifikacje i umiejętności;
 • świadectwa pracy
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku sprzątaczka
 • oświadczenie o tym, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie.

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych kandydaci wraz z dokumentami powinni złożyć oświadczenie o wyrażeniu  zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Koperty zawierające wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół

w Święciechowie ul .Szkolna 15 w terminie 10 – 21  kwietnia 2017 r. do godz. 13:00

z dopiskiem ,,Oferta na stanowisko sprzątaczka w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa

i Gimnazjum w Święciechowie” .

9. Opis procedury wyłaniania kandydata

Informacje o wyniku naboru zostaną zamieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy w Święciechowie nie później niż 28.04.2017 r.

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 07 kwiecień 2017 10:48 Magdalena Jaraczewska - Wieczorek
Artykuł został zmieniony. piątek, 07 kwiecień 2017 10:49 Magdalena Jaraczewska - Wieczorek

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego